Správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) poskytnutých za účelem plnění předmětu Smlouvy se pro účely tohoto ustanovení rozumí Prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje Správce

Společnost: FOXHAUS s.r.o.

Sídlo: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 08660328
DIČ: CZ08660328
Telefon: 737 115 320
E-mail: info@foxhaus.cz
Kontaktní adresa: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

1) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření Smlouvy, její následné plnění a případného uplatňování práv z vadného plnění (reklamací) Správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), určité osobní údaje.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je tedy plnění Smlouvy uzavřené mezi Vámi a Správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření Správcem před uzavřením takové Smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností Správcem.

Účelem zpracovávání Vašich osobních údajů dále může být zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit Správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Údaje Správce zpracovává především:

 • aby mohl s Vámi o objednávce, reklamaci, servisním postupu komunikovat, například zaslat její potvrzení;
 • pro potřeby platby za přepravu, objednávku nebo pro potřeby vyhotovení služby; v této souvislosti Vaše údaje mohou být předány také přepravním nebo obchodním partnerům Správce, kteří se v principu podílejí na úspěšné realizace Smlouvy;
 • v souvislosti s reklamací, servisem, výkupy;
 • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na Správce můžete obrátit například pomocí zákaznické linky, hodnocení na sociálních sítích, a jiné.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění Smlouvy, jejíž Smluvní stranou je Kupující a splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených Správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2) ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Vaše identifikační údaje, kterými se rozumí především jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo Vašeho dokladu totožnosti, IČO a DIČ, popřípadě funkci v organizaci, kterou zastupujete, a je Správcem vedena jako právnická osoba;
 • kontaktní údaje – jimiž se rozumí osobní údaje, které Správci umožňují kontakt, zejména tedy telefonní číslo, emailová adresa, adresa pro doručení a fakturační adresa;
 • údaje o objednaných službách a produktech, kterými jsou zejména údaje o nakoupeném zboží či zakoupených službách, ať už skrze E-shop,
 • dále zpracováváme informace ohledně platebních údajů, čísla platebních účtů, údaje o reklamacích, servisních opravách;
 • údaje o Vašem chování na E-shopu, včetně údajích o zařízení, ze kterých si E-shop prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry. Dále pak také údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií pro identifikaci zařízení.

3) KATEGORIE PŘÍJEMCŮ/PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

 • smluvnímu dopravci, kterého si Kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě Smlouvy,
 • a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě Smlouvy,
 • osoby zajišťující pro Správce technické služby související s provozem E-shopu, včetně provozu software a ukládání dat,

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak Správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

4) DOBA ULOŽENÍ

Osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění Smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží), tj. po dobu trvání účinků práva a povinností ze Smlouvy, po dobu zákonné záruky či po dobu poskytnuté záruky smluvní a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Kupující bere na vědomí, že Správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou.

5) PRO PLÁTCE DPH

Kupující bere rovněž na vědomí, že Správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

6) NÁVŠTĚVA INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Při návštěvě E-shopu jsou do Vašeho zařízení ukládány a následně z něj čteny malé soubory jako cookies. Tyto soubory umožňují propojit Vaše aktivity během prohlížení stránek Správce od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy je zavřete. Zablokování těchto souborů ve svém prohlížeči může vést k nesprávnému zobrazení stránek Správce a v některých případech omezení poskytovat služby Správce v plném rozsahu. Tyto cookies pomáhají:

 • identifikovat Vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami webu a při opětovných návštěvách, například abychom si uložili, kterou verzi našeho webu Vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;
 • zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas tohoto dokumentu;
 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy.

Některé informace o chování na webu Správce jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem například vedení statistik návštěvnosti webu, zlepšování rozhraní webu, které by vedlo ke zlepšení služeb směrem k Vám.

7) KOMUNIKACE PRODSTŘEDNICTVÍM RŮZNÝCH KANÁLŮ

Pokud se Správcem komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonní linky, emailu a sociálních sítí, bude Správce zpracovávat veškeré získané informace na základě oprávněného zájmu Správce (tedy bez Vašeho souhlasu), a to za účelem:

 • vyřízení Vašich požadavků, ať už na základě sjednané Smlouvy nebo z principu konzultace, pro vyhovění a podání informací, které potřebujete od Správce získat ještě před vytvořením objednávky; například dotazy na dostupnost zboží, poradenství při výběru zboží, informace podané ohledně Správce, a jiné;
 • evidence Vašich požadavků, aby byla možná jejich kontrola, kontrola včasného a řádného plnění;
 • prokazování, že Váš požadavek byl přijat a vyřízen, jako je například komunikace ohledně objednávek, reklamací, a jiné;
 • analýzy pro zlepšování kvality poskytovaných služeb.

8) PRÁVA KUPUJÍCÍHO VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

 • na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 • na opravu, úpravu a doplnění nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má Kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
 • na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění Smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 • na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne Kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má Kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

 

Nabízíme

Elektromontážní práce

Nabízíme do průmyslu i pro rodinné domy kompletní elektromontážní práce včetně zajištění revizí.

Více informací

Smart home

Nechte vaši nemovitost pracovat automaticky, začněte žít naplno.

Více informací

Fotovoltaika

Jdeme s dobou a nabízíme všem našim klientům nové technologie.

Více informací
 

Poptávkový formulář

Prosíme, odešlete vyplněný formulář a my vás budeme kontaktovat

 
 
 
 
 
 
© 2024 FOXHAUS s.r.o.