1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vydává v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník") společnost FOXHAUS s.r.o., IČO 086 60 328, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 322799, e-mail: info@foxhaus.cz (dále jen "Dodavatel") za účelem úpravy vzájemných práv a povinností mezi Dodavatelem na straně jedné a fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které vstupují s Dodavatelem do smluvního vztahu nebo smluvních vztahů na straně druhé (dále jen "Odběratel" a společně s Dodavatelem dále jen "Smluvní strany").

2) Tyto VOP se uplatní pro veškeré závazkové vztahy a obchodní styk Dodavatele na straně jedné a Odběratele na straně druhé, zejména pro kupní smlouvy uzavírané mezi Odběratelem a Dodavatelem, jejichž předmětem je prodej veškerého zboží nabízeného Dodavatelem, pro smlouvy o dílo, jejichž předmětem je zhotovení díla Dodavatelem pro Odběratele a dále pro poskytování veškerých doplňkových služeb nabízených Dodavatelem, tj. zejména instalace, montáž, či aplikace zboží (dále společně jen "Smlouva").

3) Pokud ustanovení těchto VOP jakkoli odkazují na jednotné číslo, zahrnují tyto odkazy i odkazy na číslo množné a naopak.

4) Pojmy používané ve VOP se významově shodují s totožnými pojmy ve Smlouvě. Pojem "Zboží" je v těchto VOP souhrnným pojmem pro zboží, dílo a doplňkové služby, pokud tyto VOP nestanoví jinak, a je třeba jej vykládat podle povahy uzavřené Smlouvy. Smlouvou se rozumí i rámcová smlouva na opakované dodávky Zboží.

5) Tyto VOP se použijí na uzavírání (i) veškerých Smluv realizovaných mezi Smluvními stranami v kamenné prodejně Dodavatele (ii) veškerých Smluv realizovaných mezi Smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele, který je provozován prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.amare.cz (dále jen "Internetový obchod") a (iii) veškerých Smluv realizovaných mezi Smluvními stranami prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku (tj. telefonicky, e-mailem, faxem apod.).

6) Spotřebitelem se pro účely těchto VOP rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen "Spotřebitel").

7) Podnikatelem je fyzická a/nebo právnická osoba, která s Dodavatelem uzavírá Smlouvy v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen "Podnikatel").

8) Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.

2) UZAVŘENÍ SMLOUVY

1) Internetový obchod obsahuje nabídku Zboží, které Dodavatel nabízí k prodeji. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného Zboží, pokud není výslovně v popisu Zboží uvedeno jinak. Součástí každé nabídky konkrétního Zboží je také označení Zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání Zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné. Toto není na újmu možnosti Smluvních stran uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. v případě Zboží na míru nebo upravovaného Zboží je kupní cena tohoto Zboží sestavena Odběrateli individuálně.

2) Prezentace Zboží na stránkách Internetového obchodu, včetně údajů Dodavatele z brožur, katalogů, reklamy a inzerátů mají pouze informativní charakter. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije, Dodavatel tak není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží.

3) Odběratel může učinit objednávku Zboží následujícími způsoby v souladu s těmito VOP:
a) prostřednictvím Internetového obchodu;
b) prostřednictvím e-mailové adresy Dodavatele;
c) osobně v kamenné prodejně (provozovně) Dodavatele;
d) telefonicky,

a to dle kontaktních údajů specifikovaných na internetových stránkách Dodavatele na adrese: www.amare.cz, www.foxhaus.cz (dále jen "Internetové stránky Dodavatele").

Uzavření Smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu:

4) Nákup Zboží prostřednictvím Internetového obchodu je možný prostřednictvím registrace a zřízení uživatelského účtu (dále jen "Uživatelský účet") Odběratele nebo bez jeho registrace. Odběratel odpovídá za správnost a aktuálnost údajů vyžadovaných pro uzavření Smlouvy. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný Odběratel se může do svého Uživatelského účtu přihlašovat přes rozhraní webové stránky. Registrovaný Odběratel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám ani třetím osobám sdělovat své uživatelské jméno anebo heslo. Registrovaný Odběratel, který uzavírá Smlouvu prostřednictvím svého Uživatelského účtu, může uzavírat Smlouvy za výhodnějších cenových podmínek.

5) Odběratel vloží vybrané Zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. po přihlášení Odběratele do Uživatelského účtu, resp. po vyplnění jeho identifikačních údajů, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané Zboží je Odběratel seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané Zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za balení a dopravu tohoto Zboží (dále jen "Objednávka"). Objednávka se potvrzuje tlačítkem "Odeslat objednávku" s povinností platby.

6) Odběrateli je před potvrzením (odesláním) Objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Odesláním Objednávky Odběratel akceptuje nabídku Dodavatele ohledně Zboží vloženého do košíku Internetového obchodu, souhlasí s těmito VOP a činí neodvolatelnou nabídku Dodavateli na uzavření Smlouvy a zároveň potvrzuje, že se seznámil s pravidly ochrany osobních údajů.

7) Objednávku, která není učiněna v souladu s těmito VOP, je Dodavatel oprávněn nepřijmout, nebo ji Odběrateli vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Marné uplynutí této lhůty má za následek, že se Objednávka Odběratele považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

8) Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Odběratele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

9) Dodavatel neprodleně po přijetí Objednávky Odběrateli potvrdí přijetí této Objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Odběratelem při registraci jeho Uživatelského účtu nebo v Objednávce u neregistrovaného Odběratele.

10) Pro vyloučení pochybností platí, že Smlouva není uzavřena, pokud Objednávka není Dodavatelem přijata nebo je přijata s výhradou. Odběratel bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu s Odběratelem, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila smlouvu uzavřenou s Dodavatelem či tyto VOP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Dodavateli. Odběratel bere dále na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu s Odběratelem, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti objednaného Zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané Zboží Odběrateli dodat. o nepřijetí Objednávky bude Odběratel informován telefonicky nebo e-mailem.

11) Odběratel je povinen překontrolovat správnost potvrzení o přijetí Objednávky ihned po jejím obdržení. Zjistí-li rozpor mezi svou Objednávkou a potvrzením o přijetí Objednávky anebo neakceptuje-li Dodavatel jakékoliv podmínky uvedené v potvrzení Objednávky, má Odběratel právo bezprostředně potvrzení o přijetí Objednávky odmítnout.

12) Smlouva je mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena v okamžiku doručení potvrzení o přijetí Objednávky Dodavatelem, čímž vznikne Dodavateli povinnost obstarat a dodat Zboží v souladu se Smlouvou a těmito VOP a Odběrateli vznikne povinnost toto Zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Uzavření Smlouvy mimo režim Internetového obchodu

13) V případě zájmu o Zboží učiní Odběratel poptávku (dále jen "Poptávka"), a to některým ze způsobů specifikovaných v čl. 2.3 výše (s výjimkou učinění objednávky prostřednictvím Internetového obchodu).

14) V případě zájmu o Zboží učiní Odběratel poptávku (dále jen "Poptávka"), a to některým ze způsobů specifikovaných v čl. 2.3 výše (s výjimkou učinění objednávky prostřednictvím Internetového obchodu).
a) na základě Poptávky, příp. následné navazující e-mailové, telefonické či osobní komunikace, učiní Dodavatel Odběrateli nabídku ("Nabídka"), kterou zašle na e-mailovou adresu Odběratele, nebo ji jiným způsobem předá Odběrateli. Nabídka obsahuje zejména:
b) identifikaci Smluvních stran, zejména obchodní jméno, IČO, DIČ, bankovní spojení;
c) specifikaci Zboží, včetně jeho množství, případně další individuální podmínky pro dodání Zboží;
d) kalkulaci ceny a způsob její úhrady vč. případných zálohových plateb ceny;
d) termín a místo plnění;
e) ujednání, že nedílnou součástí uzavřené Smlouvy jsou VOP.

15) Nabídka je závazným návrhem na uzavření Smlouvy. Dodavatel není povinen Nabídku Odběrateli učinit, a rovněž Odběratel není povinen Nabídku Dodavatele přijmout. Nabídka je pro Odběratele závazná čtrnáct kalendářních dnů.

16) Smlouva je uzavřena akceptací Nabídky Odběratelem ve formě e-mailu odeslaného Odběratelem na e-mailovou adresu Dodavatele ve shora uvedené lhůtě.

17) Smlouva je mezi Dodavatelem a Odběratelem dále uzavřena podpisem písemné Smlouvy oběma Smluvními stranami. v případě, že bude mezi Smluvními stranami uzavřena rámcová smlouva, která stanoví odchylně podmínky pro uzavírání dílčích Smluv oproti těmto VOP, použijí se podmínky pro uzavírání Smluv uvedené v rámcové smlouvě.

18) Smlouva je uzavřena také tehdy, dojde-li mezi Dodavatelem a Odběratelem k ústnímu (např. i telefonickému) uzavření Smlouvy. v těchto případech se Dodavatel a Odběratel zavazují takové ústní uzavření Smlouvy ve lhůtě do 5 kalendářních dnů potvrdit písemně. za písemnou formu se v takovém případě považuje e-mailové potvrzení Smluvních stran. Pokud tak Odběratel neučiní, může Dodavatel odstoupit od Smlouvy, případně přerušit či odmítnout dodání Zboží, aniž by se tím dostal do prodlení s plněním Smlouvy.

19) Uzavřením Smlouvy vznikne Dodavateli povinnost obstarat a dodat Zboží v souladu se Smlouvou a těmito VOP a Odběrateli vznikne povinnost toto Zboží převzít a zaplatit dohodnutou kupní cenu. Uzavřením Smlouvy souhlasí Odběratel s těmito VOP, které jsou Odběrateli předem poskytnuty k seznámení, a zároveň potvrzuje obeznámení s pravidly ochrany osobních údajů.

20) Uzavřenou Smlouvu lze měnit pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran, a to vždy písemně. Telefonická ujednání a dohody jsou pro Smluvní strany závazná až po jejich následném písemném potvrzení mezi Smluvními stranami. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, považuje se za písemnou formu v takovém případě e-mailová komunikace Smluvních stran.

3) KUPNÍ CENA, NÁKLADY SPOJENÉ s DODÁNÍM a PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Odběratel se zavazuje zaplatit za Zboží kupní cenu stanovenou ve Smlouvě. Společně s kupní cenou za Zboží je Odběratel povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. o výši těchto nákladů je Odběratel informován před odesláním Objednávky v případě uzavření Smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu a v rámci Nabídky v případě uzavření Smlouvy mimo režim Internetového obchodu. Náklady spojené s balením a dodáním Zboží a náklady za další doplňkové služby Dodavatele se řídí aktuálními ceníky dostupnými na Internetové stránce Dodavatele. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se níže kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním Zboží.

2) Zboží bude Odběrateli předáno až po úplném zaplacení kupní ceny, nedohodnou-li se Smluvní strany ve Smlouvě jinak. v případě platby v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na prodejně (provozovně) Dodavatele je kupní cena splatná při převzetí Zboží. v případě bezhotovostní platby bude Odběratelem platba činěna na základě elektronické pro-forma faktury (výzvy k platbě), s čímž Odběratel výslovně souhlasí. Splatnost takovéto pro-forma faktury činí obvykle sedm kalendářních dní ode dne jejího vystavení.

3) Úhrada kupní ceny může být provedena jedním z následujících způsobů:
a) bankovním převodem;
b) bezhotovostně platební kartou;
c) bezhotovostně platbou prostřednictvím platební brány;
d) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru na prodejně (provozovně) Dodavatele

4) Veškeré poplatky a náklady spojené s převodem finančních prostředků hradí Odběratel. To neplatí v případech, kdy ke zrušení Smlouvy došlo kvůli okolnostem na straně Dodavatele. v případě zrušení Objednávky, či Smlouvy ze strany Odběratele, kdy Odběratel kupní cenu uhradil platební kartou, a vznikne mu nárok na vrácení peněz, má Dodavatel právo ponížit vrácenou částku o poplatky, které byly Dodavateli účtovány ze strany provozovatele karetního systému.

5) V případě bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele. v případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen při hrazení ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu Dodavatelem.

6) V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Odběratel podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

7) Odběratel nabývá vlastnické právo ke Zboží specifikovanému ve Smlouvě zaplacením celé kupní ceny, nejdříve však převzetím Zboží.

8) Po úhradě kupní ceny Odběratelem vystaví Dodavatel Odběrateli v elektronické podobě nebo tištěné formě konečnou fakturu, se všemi náležitostmi daňového dokladu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Odběratele nebo jí přibalí v tištěné formě ke Zboží. Odběratel uděluje Dodavateli souhlas ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním daňových dokladů vystavených Dodavatelem v elektronické podobě na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v Objednávce/Smlouvě.

9) Dodavatel je plátcem DPH. Odběratel se zavazuje, že poskytne pravdivý údaj Dodavateli o tom, zda je či není plátcem DPH, případně zda je osobou registrovanou k DPH v jiném státě EU, případně zda je zahraniční právnickou osobou s registrací ve třetí zemi. v případě osvobození od daně musí být potvrzení o osvobození od daně připojeno ke Smlouvě a/nebo Objednávce.

4) DODÁNÍ ZBOŽÍ a PROVEDENÍ DÍLA

1) Místo a způsob dodání Zboží a náklady na dodání Zboží jsou uvedeny ve Smlouvě (v případě nákupu prostřednictvím Internetového obchodu provádí Odběratel tuto volbu při vytvoření Objednávky).

2) Vyzvednutí na adrese provozovny Dodavatele: Odběratel má možnost si osobně Zboží převzít na adrese Františkovská 132/14, 460 07 Liberec.

3) Dodání do místa určeného Odběratelem: o termínu doručení Zboží na místo určené Odběratelem (dodací adresa) bude Dodavatel, resp. jeho přepravce, e-mailem informovat Odběratele při expedici Zboží ze skladu. Doručení Zboží provede zvolený přepravce Dodavatele v termínu uvedeném ve Smlouvě. v případě, že Odběratel Zboží v dohodnutém termínu nepřevezme a nepodaří-li se jej Odběrateli doručit z důvodu na jeho straně ani v náhradním termínu oznámeném Odběrateli přepravcem Dodavatele, je Zboží vráceno zpět Dodavateli. v takovém případě je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. v případě odstoupení Dodavatele od Smlouvy, vrátí Dodavatel Odběrateli kupní cenu za Zboží poníženou o náklady na náhradní doručení Zboží.

4) Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty uvedené ve Smlouvě v případě mimořádných událostí, problému s dodávkami od jeho dodavatelů nebo z jiných objektivních příčin. O prodloužení dodací lhůty bude Odběratel bez zbytečného odkladu informován telefonicky nebo e-mailem.

5) Pro účely doručování Zboží do místa určeného Odběratelem nejsou ze stany Dodavatele akceptována místa mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto mezi Smluvními stranami jinak.

6) V případě, že si Odběratel objedná Zboží bez doplňkových služeb, složí Dodavatel Odběrateli Zboží za první uzamykatelné dveře. v případě objednání Zboží s doplňkovými službami, či v případě provedení díla, je Odběratel povinen řádně připravit staveniště a dostatečný prostor pro manipulaci se Zbožím (viz dále čl. 7 těchto VOP).

7) Je-li Dodavatel dle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Odběratelem ve Smlouvě, je Odběratel povinen převzít Zboží při dodání. v případě, že je z důvodů na straně Odběratele nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve Smlouvě, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8) Při převzetí Zboží od přepravce je Odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Převzetí Zboží potvrdí Odběratel písemně na dodacím dokladu, čímž potvrdí zejména shodu množství a druhu převzatého Zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Odběratel zásilku od přepravce převzít.

9) V případě, že došlo k poškození Zboží při jeho dopravě přepravcem, je Odběratel povinen s tímto přepravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného Zboží. Je-li poškození způsobené přepravou Odběratel zjištěno až po převzetí Zboží, musí Odběratel ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení informovat o této skutečnosti Dodavatele prostřednictvím e-mailem uvedeného v záhlaví těchto VOP.

10) Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Odběratele okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Odběratel povinnost Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou tak neučinil.

Další podmínky související s provedením a předáním díla

11) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

12) Smluvní strany vedou o provádění díla montážní deník. Záznam do deníku je oprávněna provádět za Dodavatele i Odběratele osoba uvedená ve Smlouvě.

13) Odběratel se zavazuje dokončené dílo převzít a potvrdit převzetí díla v písemném předávacím protokolu, v dokumentu revize, v montážním deníku nebo v pracovním výkazu ("Předávací protokol"). Předávací protokol podepíší obě Smluvní strany. Vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla Odběratelem, ani pro odmítnutí úhrady ceny díla či její části. Nedostaví-li se Odběratel ve sjednaném termínu plnění díla, nebo v jiném smluvními stranami sjednaném termínu, k předání, nebo odmítne-li dokončené dílo převzít, ačkoli k tomu nebyl důvod, nebo začne dílo užívat, považuje se dílo za předané ("faktické předání") a Dodavatel má právo na zaplacení ceny díla, resp. její zbývající části. Odběratel je oprávněn dílo odmítnout převzít pouze tehdy, má-li dílo vady a nedodělky, které brání užívání díla. Má-li dílo vady a nedodělky, které brání užívání díla, je Odběratel povinen zaznamenat vady a nedodělky do Předávacího protokolu a uvést, jak tyto vady a nedodělky brání užívání díla. Dodavatel je oprávněn jednostranně stanovit lhůtu k odstranění vad a nedodělků s ohledem na závažnost takových případných vad a nedodělků. v poslední den lhůty k odstranění vad a nedodělků Smluvní strany opakují předání podle tohoto odstavce.

14) Ustanovení článků 4.11 až 4.13 platí obdobně pro poskytnutí doplňkových služeb Dodavatelem Odběrateli.

5) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, PRÁVA ZE ZÁRUKY

1) Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2) Dodavatel dle § 2161 Občanského zákoníku odpovídá Odběrateli za to, že Zboží je ve shodě se Smlouvou a že při převzetí nemá vady. Shodou se Smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Smlouvou požadované, Dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Dodavatel pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.

3) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Odběratel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

4) Neexistuje-li jiná dohoda mezi Smluvními stranami, rozměry a tolerance Zboží se řídí normami a/nebo specifikací výrobků příslušného odvětví. Zboží musí splňovat závazné právní předpisy České republiky a technické normy platné v době, kdy byla Smlouva uzavřena. Dodavatel neručí za Zboží, pokud je Odběratel užije v jiných zemích než v České republice, kde právní předpisy a technické normy cizího státu nemusí být Dodavateli známé, a proto nemohou být při realizaci dodávky zohledněny, pokud není dále uvedeno jinak. v takovém případě Dodavatel neručí za Zboží a neznamená to ani vadu Zboží. Pro tyto případy je Odběratel povinen poskytnout Dodavateli veškeré konkrétní instrukce, které má Dodavatel dodržet při realizaci dodávky pro daný cizí stát.

5) Veškeré technické dokumenty, jako jsou výkresy, specifikace, ilustrace, včetně všech informací, pokud jde o rozměry, vlastnosti nebo hmotnost Zboží, pokud nejsou součástí závazné Nabídky Dodavatele dle čl. 2.14 VOP a/nebo uzavřené písemné Smlouvy dle čl. 2.17 VOP, slouží pouze pro informační účely. Totéž platí pro specifikace a zobrazení v nabídkách, brožurách, inzerátech, katalozích, propagaci nebo reklamě Dodavatele. Záruky a ujištění Dodavatele musí být potvrzeny výlučně v písemné formě a jako takové označeny.

6) Práva z vadného plnění Odběrateli nenáleží, jde-li o vady Zboží, které byly způsobeny dopravou Zboží prováděnou Odběratelem nebo neodbornou manipulací, montáží, či aplikací prováděnými Odběratelem. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením, nebo vady, na které byl Odběratel upozorněn ve Smlouvě (zejména pokud se jedná o zlevněné Zboží).

7) Dodavatel poskytuje Odběrateli – Spotřebiteli záruku za jakost Zboží v délce trvání 24 měsíců od převzetí Zboží, kterou Odběrateli garantuje, že zakoupené Zboží bude po tuto dobu způsobilé použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti Zboží na obalu nebo v reklamě. Určuje-li Smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však Smluvní strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu, má přednost ujednání Smluvních stran. Odběratel – Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Odběratele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel. Odběratel – Spotřebitel dále nemá právo ze záruky, pokud se Zbožím zacházel v rozporu s návodem na použití, pokyny Dodavatele nebo jinou produktovou dokumentací.

6) REKLAMACE

1) Odběratel oznámí Dodavateli vadu Zboží bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Odběratel je povinen reklamované vady Zboží podrobně popsat.

2) Odběratel může uplatnit reklamaci poštou či e-mailem na doručovací či e-mailové adrese uvedené v záhlaví těchto VOP. Při uplatnění reklamace je zapotřebí předložit reklamované Zboží a prokázat původ Zboží předložením faktury, Smlouvy nebo potvrzením o přijetí Objednávky, popř. záručním listem, pokud byl ke Zboží Dodavatelem vystaven. Pokud není Dodavatel schopen uvedené doklady předložit, je povinen původ Zboží doložit jiným prokazatelným způsobem.

3) Reklamované Zboží nelze Dodavateli zaslat na dobírku – k takové reklamaci nebude přihlíženo.

4) Nemá-li Zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti, může Odběratel požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady Zboží nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Odběratel požadovat jen výměnu této součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Odběratel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Odběratel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. v takovém případě má Odběratel rovněž právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Odběratel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Odběratel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, kdy by zjednání nápravy Odběrateli působilo značné obtíže.

5) Pro Odběratele – Podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení Občanského zákoníku následující:
a) výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení Smlouvy nikoliv za porušení podstatné,
b) při nepodstatném porušení Smlouvy má Odběratel – Podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Dodavatele, a
c) při podstatném porušení Smlouvy má Odběratel – Podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od Smlouvy.

6) Dodavatel je povinen při uplatnění reklamace vydat Odběrateli potvrzení o tom, kdy Odběratel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Odběratel požaduje.

7) Dodavatel rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů od předání Zboží Odběratelem, případně poskytnutí součinnosti ke kontrole Zboží, pokud Zboží zůstává u Odběratele a není předáváno Dodavateli, ve složitějších případech v době přiměřené a nezbytné pro posouzení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. v případě, že Odběratel je Podnikatelem, činí reklamační lhůta 60 dnů od předání Zboží.

8) Dodavatel je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9) Dodavatel vyrozumí Odběratele o výsledku reklamace písemně, e-mailem nebo telefonicky, podle dohody s Odběratelem. Společně s vyrozuměním o výsledku reklamace Dodavatel vyzve Odběratele k vyzvednutí Zboží a určí lhůtu k vyzvednutí Zboží. Pokud si Odběratel po marném uplynutí lhůty nevyzvedne Zboží u Dodavatele, je Dodavatel oprávněn účtovat poplatek za uskladnění Zboží.

10) Do celkové doby zákonné odpovědnosti Dodavatele za vady Zboží nebo záruční doby se nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení. Reklamační lhůta začíná běžet následující kalendářní den od přijetí veškerých podkladů od Odběratele potřebných pro vyřízení reklamace. Pokud nebudou potřebné podklady nebudou Odběratelem předloženy, může se reklamační lhůta prodloužit do doby, než Odběratel požadované podklady Dodavateli dodá.

11) Další práva a povinnosti Smluvních stran může upravit reklamační řád Dodavatele.

7) DALŠÍ PRÁVA a POVINNOSTI PŘI PROVEDENÍ DÍLA a POSKYTOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

1) Je-li předmětem plnění dle Smlouvy dílo, či poskytnutí doplňkových služeb (tj. zejména instalace, montáž, či aplikace zboží) (níže v tomto článku společně jen jako "Dílo"), zavazuje se Odběratel vytvořit odpovídající podmínky pro provedení Díla a připravit prostory, kde má být Dílo provedeno ("staveniště"), zejména vyklidit staveniště a umožnit Dodavateli a jeho spolupracujícím osobám přístup ke staveništi, připravit manipulační prostory včetně přístupových cest a umožnit Dodavateli a spolupracujícím osobám Dodavatele přístup k sociálnímu zařízení. Odběratel je povinen předat Dodavateli řádně připravené staveniště nejpozději ve sjednaný den zahájení provádění Díla. Odběratel je povinen předat Dodavateli staveniště bez právních a jiných závad, aby Dodavatel mohl Dílo provést řádně a včas. Odběratel je povinen na žádost Dodavatele na své vlastní náklady na staveništi zabezpečit nebo odpojit inženýrské sítě dle podmínek správců sítí. Odběratel je na žádost Dodavatele povinen na své vlastní náklady na staveništi zřídit, nebo obnovit dodávku elektrické energie a dalších služeb po dobu provádění Díla. Odběratel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost při provádění Díla. Odběratel je povinen na žádost Dodavatele bezodkladně zajistit vstup na pozemky nebo do budov, které nejsou ve vlastnictví ani užívání Odběratele, ale přístup na ně/do nich Dodavatel vyžaduje k provedení Díla. Odběratel je povinen bezodkladně a řádně informovat Dodavatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících s plněním Díla. Odběratel je povinen seznámit Dodavatele a jeho spolupracující osoby se zvláštními opatřeními a předpisy platnými na staveništi, včetně vytýčení podzemních nebo zakrytých vedení. Odběratel je povinen proškolit, resp. zajistit instruktáž Dodavatele a jeho spolupracujících osob o bezpečnosti práce na staveništi, o čemž bude proveden písemný zápis. o dobu prodlení Odběratele se splněním povinností dle tohoto článku se prodlužuje doba provedení Díla a Dodavatel se nedostane do prodlení s prováděním Díla a neodpovídá za žádné škody způsobené porušením uvedených povinností Odběratelem.

2) Odběratel je oprávněn kontrolovat provádění Díla.

3) Odběratel je oprávněn kontrolovat provádění Díla.

4) Dodavatel je oprávněn pověřit zhotovením Díla nebo jeho části třetí osobu.

7) POUŽITÍ SOFTWARE

1) Je-li součástí předmětu plnění dle Smlouvy i dodávka software, poskytuje Dodavatel Odběrateli nevýhradní právo (licenci) k užívání tohoto software, včetně dokumentace k němu. Tento software lze užívat výhradně pro Zboží, které bylo Odběrateli dodáno Dodavatelem.

2) Bez písemného souhlasu Dodavatele nemůže Odběratel software kopírovat nebo jinak upravovat. Jakýkoliv takto udělený souhlas Dodavatele se vždy vztahuje pouze na konkrétní případ, není-li výslovně stanoveno jinak.

3) Není-li Dodavatelem výslovně a písemně stanoveno jinak, všechna práva ke zdrojovému kódu a dokumentaci, včetně jejich kopií, zůstávají Dodavateli a Odběratel není oprávněn jakkoliv do zdrojového kódu zasahovat.

9) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

1) Odběratel – Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží, nejedná-li se o případ uvedený v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Odběratel – Spotřebitel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.

2) Odběratel – Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka Zboží, které bylo upraveno podle požadavku Odběratele – Spotřebitele.

3) V případě, že má Odběratel – Spotřebitel zájem odstoupit od Smlouvy, informuje o této skutečnosti písemně Dodavatele, přičemž za písemnou formu se považuje též zaslání odstoupení prostřednictvím e-mailové korespondence. Odběratel – Spotřebitel uvede v odstoupení od Smlouvy číslo Smlouvy (pokud takové existuje) nebo jinak identifikuje Smlouvu, od které hodlá odstoupit, a číslo bankovního účtu, na který má být vrácena uhrazená kupní cena za Zboží.

4) Pro odstoupení od Smlouvy může Odběratel – Spotřebitel využít vzorový formulář k odstoupení od Smlouvy poskytnutý Dodavatelem, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy zašle Odběratel na e-mailovou nebo doručovací adresu Dodavatele uvedenou v záhlaví těchto VOP. Dodavatel potvrdí bezodkladně přijetí odstoupení od Smlouvy učiněné Odběratelem – Spotřebitelem.

5) Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy je Odběratel – Spotřebitel povinen Dodavateli zaslat nebo předat zakoupené Zboží. Odběratel – Spotřebitel nese při odstoupení od Smlouvy přímé náklady spojené s vrácením Zboží v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku. Odběratel – Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastností Zboží, včetně jeho funkčnosti. Zboží je povinen Odběratel – Spotřebitel vrátit v původním obalu, není-li to možné, pak čisté a bez opotřebení nebo poškození Dodavateli, a to se všemi součástmi a příslušenstvím. Odběratel – Spotřebitel vrátí Zboží na adresu: Františkovská 132/14, 460 07 Liberec.

6) Dodavatel je povinen vrátit Odběrateli uhrazenou kupní cenu za Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy.

7) Pokud Zboží vrácené Odběratelem – Spotřebitelem není kompletní nebo nese známky používání či poškození, je Dodavatel oprávněn uhrazenou kupní cenu za Zboží, která má být vrácena Odběrateli, ponížit o částku nutnou pro uvedení Zboží zpět do původního stavu.

8) V případě, kdy bylo součástí Smlouvy také poskytnutí doplňkových služeb, ohledně kterých již Dodavatel započal s jejich plněním, bude Odběrateli – Spotřebiteli vrácena poměrná část uhrazené kupní ceny ponížená o cenu realizovaného plnění.

10) MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

1) Spory mezi Dodavatelem a Odběratelem – Spotřebitelem vzniklé ze Smlouvy, které se nepodařilo vyřešit mezi stranami přímo, je Odběratel – Spotřebitel oprávněn řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to u České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

2) Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu je Odběratel – Spotřebitel oprávněn podat nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy Odběratel – Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Dodavatele poprvé. Návrh na mimosoudní řešení sporu musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá, k návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.).

3) Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013, dostupným na webové stránce https://evropskyspotrebitel.cz/.

11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Svou informační povinnost vůči Odběrateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů Odběratele pro účely jednání o této Smlouvě, pro účely plnění Smlouvy, a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Dodavatele plní Dodavatel prostřednictvím Pravidel pro ochranu osobních údajů dostupných na Internetových stránkách Dodavatele.

2) Dodavatel bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Odběratele uvedené v Objednávce/Smlouvě pro účely splnění Smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Odběratele z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy).

3) Odběratel dává Dodavateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů Odběratele pro marketingové účely, zejména pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

4) Osobní údaje Odběratele budou uchovávané v elektronické podobě v informační systému Dodavatele nebo v tištěné podobě ve Smlouvách.

5) V případě, že Odběratel nebude realizovat odběr nebo montáž Zboží osobně, souhlasí s tím, že nezbytné osobní údaje budou Dodavatelem poskytnuty rovněž třetím subjektům, které budou tyto služby zabezpečovat.

12) VYŠŠÍ MOC

1) Smluvní strana nenese odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění svých povinností, pokud takové nesplnění je důsledkem okolností, jež předpokládají vyšší moc, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala, že by v době vzniku své smluvní povinnosti vznik výše zmíněné překážky mohla předvídat, a jestliže tato skutečnost vznikla nezávisle na vůli této Smluvní strany (dále jen "Překážka vyšší moci"). Smluvní strana, pro kterou se stalo splnění závazku nemožným z důvodu Překážky vyšší moci, musí o tom neprodleně písemně informovat druhou Smluvní stranu, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů poté, co nastala Překážka vyšší moci, a stejně tak musí druhou Smluvní stranu písemně informovat do 7 (sedmi) dnů o tom, že Překážka vyšší moci odpadla. Trvá-li Překážka vyšší moci déle než 30 (třicet) dnů, má každá ze Smluvních stran právo od Smlouvy odstoupit. za Překážku vyšší moci se nepovažují okolnosti, které vznikly až v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých závazků, nebo okolnosti, které vznikly z jejích hospodářských poměrů.

13) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Veškeré závazkové vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Rozhodným právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňská úmluva) je výslovně vyloučeno.

2) Všechny majetkové spory mezi Smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti s ní, budou s konečnou platností rozhodovány obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem bude ve věcech spadajících do věcné příslušnosti okresních soudů Obvodní soud pro Prahu 1 a ve věcech spadajících do věcné příslušnosti krajských soudů Městský soud v Praze.

3) Neplatností nebo neúčinností některého z ustanovení těchto VOP není dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení VOP.

4) Jakékoliv odchylky od těchto VOP jsou platné, pouze jsou-li písemně odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

5) Dodavatel je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit. Změnou VOP nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze Smluv uzavřených před nabytím účinnosti takové změny.

6) Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2022 a vztahují se na Smlouvy uzavřené počínaje tímto dnem.

7) Uzavřením Smlouvy Odběratel souhlasí s těmito VOP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před jejím uzavřením. Tyto VOP jsou Odběrateli kdykoli dostupné na této adrese: foxhaus.cz.

8) Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář odstoupení od Smlouvy.

 

Nabízíme

Elektromontážní práce

Nabízíme do průmyslu i pro rodinné domy kompletní elektromontážní práce včetně zajištění revizí.

Více informací

Smart home

Nechte vaši nemovitost pracovat automaticky, začněte žít naplno.

Více informací

Fotovoltaika

Jdeme s dobou a nabízíme všem našim klientům nové technologie.

Více informací
 

Poptávkový formulář

Prosíme, odešlete vyplněný formulář a my vás budeme kontaktovat

 
 
 
 
 
 
© 2024 FOXHAUS s.r.o.